Skip to main content

Mahalagang Paalala para sa Lahat

Kung ang bahay po ninyo ay nakatabi sa isang malaking puno o kaya ay istruktura na maaaring mabuwal dahil sa lakas ng hangin, humanap na po kayo ng mapupuwestuhan na hindi maglalagay sa inyo sa peligro sa anumang kaganapan.

Maging ligtas po tayong lahat.