Skip to main content

Real Property Tax Payment

SA LAHAT NG MAGBABAYAD NG AMILYAR:

1. Maaari nang magbayad ng amilyar hanggang Disyembre 31, 2020 nang walang multa o interes.

2. Maaari nang bayaran ang mga hindi nabayarang buwis mula 2019 at mga naunang taon bago ito nang walang interes o multa hanggang Disyembre 31, 2020 sa pamamagitan ng ipinatutupad na real property tax amnesty.

3. Bibigyan ng 20% na diskwento ang mga makapagbibigay ng paunang bayad para sa susunod na taon at 10 % diskwento naman para sa mga makapagbabayad sa takdang oras.