Skip to main content

Sakripisyu at Serbisyu deng Kekatamung Talaturu

Kikilalanan at pasalamatan nala pu ning #PamilyaPineda reng sakripisyu at serbisyu deng kekatamung talaturu. Kalupa da pu rening atlu tamung maestru at maestra keng Bangcal Pugad, Lubao a gagastus maygit P700 aldo-aldo keng bayad pamu king bangka manibatan at pauli keng karela keng Guagua, Mexico at Bulacan. Masaya la pu di Governor Dennis “Delta” Pineda, Vice Gov. Lilia “Nanay” Pineda, Board Member Mylyn Pineda-Cayabyab ampong Mayor Esmie G. Pineda at atin makanyan a talaturu a mangibabo ing serbisyu kesa keng personal a pakinabang nya naman pu, anting saup da, dinan dalang sariling bangka reting teacher a gamitan da keng aldo-aldo.
Luid la reng kekatamung talaturu!

Saludu kami king kekayung dedikasyun! Kulang ing salitang salamat para king sakripisyu at lugud a gagawan yu para kareng anak ning Bancal Pugad, Lubao, (Coastal Area). Dalangin ku ing masanting a kalusugan at pagpapala para kekayu. 🫡 🙌👍🫶
#PamilyaPINEDAatyourservice
#BMMylyn
#MylynPinedaCayabyab
#TunengCabalen
#BayanngLubao
#GovernorDelta
#LevelUpLubao
#mayoresmiepineda
#mylynpinedacayabyab